Chú ơi, với kinh nghiệm của chú thì làm thế nào để người ta biết đó là một cây đàn Tranh tốt ?


Thơ Thơ: Chú ơi, với kinh nghiệm của chú thì làm thế nào để người ta biết đó là một cây đàn Tranh tốt ?

An image of the Zither (Đàn Tranh)
Đàn Tranh

Trần Quang Hải: Đàn Tranh tốt là khi đàn, tiếng nghe rất trong trẻo, và vang to khi khảy đàn. Mặt âm bảng (table d’harmonie / soundboard) làm bằng cây ngô đồng, tiếng nghe sẽ trong, vang to. Đàn phải nhẹ, mặt âm bảng không sơn bóng để cho các sớ cây thở và rung động khi đàn.

navigate to previous page of article navigate to next page of article