đàn Tranh có bao nhiêu dây thưa chú?


Thơ Thơ: Vậy hiện nay, đàn Tranh có bao nhiêu dây thưa chú?

Trần Quang Hải: Thông thường, đàn tranh có 16 dây, còn gọi là “đàn thập lục”. Chữ “đàn thập lục” chỉ được lưu hành nhiều ở miền Bắc, còn ở Trung và Nam thì chọn từ “đàn tranh”. Người miền Nam thích cái gì ngắn gọn và rút ngắn chữ đàn tranh thành “tranh” mà thôi. Thí dụ như nói “dàn nhạc gồm có tranh, kìm, cò, sáo, v.v…. Chứ không nói dàn nhạc gồm có đàn tranh, đàn kìm, đàn cò, ống sáo, v.v….)

Music Professor Nguyen Vinh Bao in the south playing the zither
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Trong thập niên 70, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ở miền Nam cũng như các nhạc sĩ đàn tranh ở miền Bắc mới cho thêm dây vào đàn tranh tạo thành đàn tranh 17 dây, 19 dây, 21 dây và 25 dây.để thêm nhiều bát độ trong phần trầm được sử dụng trong các sáng tác mới.

navigate to previous page of article navigate to next page of article