Thưa chú đàn Tranh ảnh hưởng thế nào trong dân ca Việt Nam ?


Thơ Thơ: Thưa chú đàn Tranh ảnh hưởng thế nào trong dân ca Việt Nam ?

Trần Quang Hải: Đàn Tranh không có nhiều ảnh hưởng trong dân ca Việt Nam. Dân ca theo đúng nghĩa của nó là không có nhạc đệm. Từ khi đất nước bị chia làm đôi (1954-1975), thì tại miền Bắc bắt đầu phát triển việc sử dụng đàn tranh để đệm cho các bài hát dân ca cải biên.

navigate to previous page of article navigate to next page of article