Người Việt ở Canada: Nối Liền Hai Bờ Đại Dương

Sứ Mạng:

Đây là trung tâm điểm để cho người dân Canada và người dân Canada gốc Việt gần gũi nhau hơn qua sự hiểu biết rộng rãi về Việt Nam và Canada.

Viễn Ảnh:

Đây là nơi tập trung những tin tức điển hình có tính chất độc đáo, thông tin, giáo dục, văn nghệ thể hiện lên được nền văn hoá truyền thống Việt Nam cũng như xã hội đa dạng và đầy động lực Canada.

Mục Tiêu:

  • Tạo nên một website để mọi người dễ dàng thăm viếng.

  • Quảng bá nền văn hoá Việt Nam với người dân Canada và người dân các sắc tộc khác.

  • Đưa lên những thông tin có liên quan đến Canada (lịch sử, điạ dư, các guồng máy chính quyền, hệ thống chính trị, hệ thống giáo dục, v.v..) để giúp những người Việt mới tới định cư dễ dàng hội nhập vào xã hội Canada.

  • Quảng bá sự bảo tồn nền văn hoá Việt Nam cho các thế hê trẻ người Việt được sinh trưởng và lớn lên ở Canada bằng cách khuyến khích các em tìm hiểu thêm về điạ dư, lịch sử, phong tục, ẩm thực, nghệ thuật, văn chương, âm nhạc truyền thống, v.v..

  • Quảng bá các sinh hoạt cuả cộng đồng người Việt ở khắp nơi tại Canada.

  • Nâng cao sự thành công đặc biệt trong xã hội quần chúng trên toàn cõi Canada cuả những công dân Canada gốc Việt.