Lịch Sử Việt Nam


Người ta biết nhiều về Việt Nam qua cuộc chiến cận đại và các cuộc đấu tranh cho dân chủ. Thật ra lịch sử Việt Nam bắt đầu từ hơn hai nghìn năm trước với không biết bao nhiêu dũng cảm, can cường và hoà nhập. Sau nhiều năm đấu tranh dành độc lập, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn chiến tranh và hòa bình, tàn phá và tái thiết.