Ghi Chú

Những quan điểm trong trang web này không phải là quan điểm cùa nhóm thực hiện dự án Vietnamese: From Sea to Sea (VSS) hay của Hội Người Việt Toronto (Vietnamese Association, Toronto). Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hay thiệt hại phát xuất từ những quan điểm trong trang web này. Chúng tôi đăng địa chỉ các trang web trong mục Liên Kết chỉ nhằm mục đích giúp quý vị nối kết hữu hiệu hơn. Nội dung và sự hiện hữu của các trang web đó nằm ngoài quyền hạn của chúng tôi. Các trang web trong mục Liên Kết không nhất thiết phản ảnh sự khuyến khích hay sự tán thành của chúng tôi.