Tôn Giáo


Lịch sử Việt Nam luôn luôn thấm đượm với đủ loại tôn giáo. Các tôn giáo nầy cũng đóng góp vào việc hình thành văn hóa Việt Nam. Khổng Giáo, Lảo Giáo và Phật Giáo là ba tôn giáo du nhập trước tiên vào Việt Nam. Các tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo La Mả, Ki-Tô-Giáo, Cao Đài và Hòa Hảo, bên cạnh các tôn giáo khác nữa, đã đến với lịch sử Việt Nam về sau nầy.