Tiếng việt với triết-lý âm dương và đạo sống thái-hòa

hay là:

Hồn Nước Trong Tiếng Việt

Đỗ Quang-Vinh

(Trích: Tiếng Việt Tuyệt-Vời, ấn-bản lần 2, 1999)

Toát yếu:

Một ngàn năm Bắc-thuộc vẫn không đồng-hóa được Việt-tộc với Hán- tộc. Những chiến-dịch thu gom trống đồng, sách vở cũng không thể tước-đoạt được sở-hữu văn-hóa của giống nòi Việt-Nam. Sở-hữu ấy bàng-bạc trong ngôn-ngữ, trong văn-chương truyền miệng. Những chứng-tích khảo cổ và những khám phá được khai quật sau này càng chứng-minh hùng-hồn rằng: tổ-tiên chúng ta đã xây dựng từ ngàn xưa một nền tảng cho Việt-Triết, triết-lý âm dương với đạo sống Thái Hòa, nhận diện con người là trung-tâm-điểm của vũ-trụ, là hội-tụ của đất trời, là gạch nối trong tương-quan Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. Đạo Sống quy tụ mọi nẻo ngả tương-liên giao-hội về chung một mối, một đường.
Thật vậy, tổ-tiên Lạc-Việt chúng ta đã có sẵn một triết-lý âm-dương dịch-học: A.- TRIẾT-LÝ NÀY ĐƯỢC DIỄN TẢ TRÊN MẶT TRỐNG ĐỒNG(1).